Menu

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné – základné ustanovenia.

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a spoločnosťou METEC PLUS s.r.o. /predajca/. K dispozícii sú na internetových stránkach firmy a zároveň aj v predajni METEC PLUS s.r.o. na Jesennej ul. č.9 v Košiciach. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový kupujúci je povinný sa riadne s ustanoveniami oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce.

2. Podmienky na spoluprácu.

Nákup v spoločnosti METEC PLUS s.r.o. môžu uskutočňovať všetci zákazníci, nie len lekári a zubní technici.

3. Kontaktné údaje našej spoločnosti

METEC PLUS s.r.o., Sady nad Torysou 25,
POZOR: kontaktná adresa pre osobný, písomný a poštový styk:
METEC PLUS s.r.o., Jakobyho 1. 04001 Košice, Slovensko
tel.: 00421 55 62 279 23, fax: 00421 55 62 250 11, e-mail: metec@metec.sk, a ďaľšie kontakty priamo na stránkách www.metec.sk
Predajňa a výstavná miestnosť: Jesenná 9, 04001 Košice

4. Spôsob objednávania

a, Kupujúci si môže objednať tovar elektronicky prostredníctvom e-mailu, ale aj faxom, telefonicky resp. písomne. Objednávka musí obsahovať: obchodný názov firmy (kupujúceho), adresu, fakturačnú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo účtu, telefónny kontakt, faxové číslo, meno kontaktnej osoby, e-mailovú adresu, dodaciu adresu v prípade, že bude iná ako fakturačná adresa, presný popis a počet kusov objednávaného tovaru. Pri objednani tovaru v hodnote nad 1 000 Eur s DPH, kupujúci obdrží Kúpnu zmluvu od predávajúceho a až po uzavreti tejto zmluvy sa pokračuje v realizácii dodávky.   

b, Ceny za tovar sú účtované, podľa platného cenníka v deň objednania tovaru, ktorý je uvedený pri tovare na www.metec.sk, alebo je na predajni v tlačovej forme. Za rozdiely v cenách, vzniknuté v čase od objednania tovaru do času dodávky tovaru, ak nie je dohodnuté inak, predajca neručí.
c, Potvrdenie objednávky: V prípade, že kupujúci zadal do objednávkového formulára svoju e-mailovú adresu, resp. tel. číslo, bude mu zaslaná správa o potvrdení objednávky.
d, Rezervácia tovaru: Objednaný tovar je možné u predajcu zarezervovať. Maximálna doba rezervácie sú 3 dni.                   

e, Ak nie je dohodnuté inak, v cene tovaru nie je zahrnutá montáž a zaškolenie práce s prístrojom-tovarom.

5. Doklady k tovaru

Faktúra a dodací list: Sú priložené k tovaru pri dodaní kuriérskou službou, resp. slovenskou poštou. Všetky platné doklady musia obsahovať pečiatku predajcu a podpis zodpovedného pracovníka. Bez týchto náležitostí sú doklady považované za neplatné.

6. Platobné podmienky

Objednaný tovar zasielame na dobierku.
Platba za dobierku: - do hodnoty tovaru 300 Eur s DPH – účtujeme dopravné podľa
platnej tarify kuriérskej spoločnosti resp. podľa slovenskej pošty.
náklady.

Ak je jeden z rozmerov zásielky presahuje 160 cm alebo váhovo presahuje 20 kg. dopravné je účtované individuálne, podľa platnej tarify kurierskej služby . Cena za dopravu bude zákazníkovi oznámená vopred.

 

7. Dodanie tovaru


Tovar je doručovaný kuriérskou službou alebo slovenskou poštou, na dobierku. Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Neskoršie reklamácie nemôžu byť akceptované. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na dopravu reklamácií hradí kupujúci. Pokiaľ sa vyskytne problém s poškodením tovaru pri doprave kuriérskou službou alebo slovenskou poštou, je nutné v čo najkratšom čase kontaktovať dopravcu. Tovar v žiadnom prípade nepoužívajte. Predajca zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky.

8. Záručné a reklamačné podmienky

V prípade reklamácie je kupujúci povinný reklamovať tovar v zákonnej lehote a podľa podmienok stanovených v obchodnom zákonníku. Pri dodržaní podmienok určených výrobcom /sú uvedené v príbalovom letáku tovaru, resp. v záručnom liste/ je záručná doba určená dátumom expirácie tovaru. V prípade prístrojov je záručná doba 6-24 mesiacov od dátumu predaja, vždy podľa odporučenia výrobcov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.
K reklamácii je nutné predložiť kópiu faktúry alebo záručný list. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť závada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
U zariadení, kde servis zabezpečuje tretia strana /výrobca alebo autorizovaný servis/ a preukáže sa, že ide o neoprávnenú reklamáciu /napr. poškodenie spôsobené užívateľom - mech. Poškodenie a pod./ si firma METEC PLUS s.r.o. vyhradzuje právo prefaktúrovať kupujúcemu všetky náklady spojené s neoprávnenou reklamáciu /tj. náklady fakturované treťou stranou - autorizovaným servisom a dopravné náklady/.
Kupujúci je na tento fakt upozornený, a ako jeho súhlas s obchodnými podmienkami firmy METEC PLUS, s.r.o. sa považuje prevzatie tovaru. METEC PLUS, s.r.o., neručí za škody spôsobené neodbornou manipuláciou, inštaláciou, alebo neodborným používaním zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych prístrojov.
Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, či závada nie je spôsobená nesprávnym používaním, nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.
Tovar nesmie byť poškodený mechanicky (deformovaný a poškodený obal zdravotníckeho materiálu, zlomený kryt prístroja, prasknutý - polámaný, tepelne deformované konektory, odlomené časti, prelepované štítky sériových čísel), elektricky (napr. prepólovanie, prepätie - výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji, ohorené konektory), zdravotnícky materiál nesmie byť vytečený alebo inak znehodnotený, nesmie byť poškodený nedbanlivosťou. Tovar taktiež nesmie javiť známky násilného pokusu o otvorenie a nesmie byť poškodený živelnou pohromou inak kupujúci automaticky stráca nárok na záruku a tovar sa považuje za nereklamovateľný.
K tovaru priložte kópiu faktúry alebo záručný list s výrobným číslom vadného tovaru, vyplnený reklamačný protokol s podrobným popisom závady a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa závada prejavuje. Ak posielate viacero výrobkov, priložte k zásielke aj ich zoznam.
Tovar prineste osobne alebo pošlite kuriérskou službou resp. slovenskou poštou. Za škody vzniknuté pri preprave tovaru neručíme, preto dbajte na správny výber prepravy. Zabaľte ho do obalu a v prípade jeho zasielania aj do dostatočne pevného náhradného obalu (napr. primeraná kartónová krabica), aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. Prípadné nejasnosti prosím konzultujte telefonicky alebo e-mailom .
V prípade poškodeného výrobku po dohode s kupujúcim, môže predajca poslať poškodený výrobok na posúdenie výrobcovi. V takom prípade sa nejedná o reklamáciu, ale o "Podmienečnú reklamáciu" a doba vybavenia môže presiahnuť 30 dní. V prípade neuznania poškodenia výrobku zo strany výrobcu, poškodený výrobok bude zaslaný kupujúcemu na jeho náklady, v prípade, že požiada o jeho vrátenie.
V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar v primeranej lehote (do 30 dní) opravený, pripadne vymenený za iný opravený, alebo nový kus rovnakého typu.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude kupujúcemu tovar vrátený až po uhradení nákladov vzniknutých neoprávnenou reklamáciou.
V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný prepravnou spoločnosťou, zaslanie tovaru naspäť zabezpečuje predajca prepravnou spoločnosťou na svoje náklady.
V prípade, že si kupujúci neprevezme reklamáciu do 90 dní odo dňa jej vybavenia, bude mu účtované skladné 1,00 EUR/deň .

 

9. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov


Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim, marketingových akcií predávajúceho (a tých vykonávaných so zmluvnými Partnermi predávajúceho) a preverenie bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho na základe tohto preverenia tak môže byť zo strany predávajúceho vykonaná Kupujúcemu špeciálna ponuka. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou uvedenou nižšie a situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania), či špeciálnych marketingových akcií. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, marketingových akcii predávajúceho, prevereniu bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, a/alebo rodné číslo, telefónne číslo, e-mailovú adresu, podpis prípadne biometrický podpis. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a to i prostredníctvom tretích strán, telemarketing, sms) a za účelom preverenia jeho bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky, a to až do doby písomného vyjadrenia Kupujúceho o nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu Metec Plus s.r.o Jesenná 9. 04001 Košice . Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická.
 

10. Záverečné ustanovenia

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 7 (siedmych) pracovných dní odo dňa dodania tovaru, ktorý si objednal prostredníctvom e-obchodu. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
Kupujúci v lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predajcovi bez ohľadu na to, či má tovar vady, ktoré kupujúci nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.
Zdravotnícky materiál nie je možné vrátiť, ak bol použitý, pretože jeho vlastnosti neumožňujú vrátenie tovaru.
Predajca je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo vrátiť kupujúcemu preddavok najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
V prípade, že výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
Predajca si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu kupujúceho.

Dôležité upozornenie:

Nakoľko sa ceny ponúkaných produktov v krátkych intervaloch sa neustále menia, prosíme pred odoslaním objednávky preveriť cenu mailom alebo telefonicky lebo za uvedené ceny neručíme , sú orientačné.    

 

Upozornenie: Niektoré obrázky na stránkach: www.metec.sk môžu byť len ilustračné.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať